Skip to Content

ራዕይ

የላቀ ቴክኖሎጂን በመጠቀም የነዋሪዎቿ ኑሮ የተለወጠ አዲስ አበባን ማየት፡፡


ተልዕኮ

በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ጥራትና ደህንነቱ የተጠበቀ የቴክኖሎጂ መሰረተ ልማት እና ኤሌክትሮኒክ አገልግሎት በማልማትና በመዘርጋት፣ ችግር ፈቺ የሳይንስና ቴክኖሎጂ ስታንዳርድ፣ ምርምርና ፈጠራን በማሳደግ የነዋሪዎቿን ደህንነትና የቴክኖሎጂ ተጠቃሚነት ማረጋገጥ፡፡


እሴቶቻችን

  • በጎ ሕሊናና ቅን ልቦና
  • የማይረካ የመማር ጥማት
  • የስራ ፍቅርና ትጋት
  • ያልተገደበ አስተሳሰብና ምናባዊ ጉዞ
  • ለትውልድ የሚተላለፍ መሠረት
  • የላቀ የቴክኖሎጂ ተጠቃሚነት

        ድረ-ገፅ ግንባታና ዲዛይን:  የአዲስ አበባ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ኤጀንሲ